Menu
home
>>
โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง 2563(แสดงแผนที่ คลิก)

ลำดับ ชื่อโครงการ ปริมาณงาน หน่วยนับ งปม.ทั้งสิ้นตาม พรบ. ประเภทงาน ประเภทผิวจราจร ผู้ได้รับคัดเลือก เลขที่สัญญา วันลงนามสัญญา วันเริ่มต้นสัญญา วันเริ่มสิ้นสุดสัญญา
1 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย นภ.5018 แยกทางหลวงชนบท นภ.3012 – บ้านผาเวียง 1 แห่ง 3000000 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ลาดยาง  บริษัท ศรีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขทช.นภ./001/2563 3-เม.ย.-63 4-เม.ย.-63 7-ส.ค.-63
2 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย นภ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2420 – บ้านโนนสว่าง 1 แห่ง 1500000 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ลาดยาง AC  บริษัท ศรีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขทช.นภ./002/2563 3-เม.ย.-63 4-เม.ย.-63 12-มิ.ย.-63
3 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย นภ.5009 แยกทางหลวงชนบท นภ.3037 – แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 1 แห่ง 1500000 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ลาดยาง AC  บริษัท ศรีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขทช.นภ./003/2563 3-เม.ย.-63 4-เม.ย.-63 12-มิ.ย.-63
4 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย นภ.5023 แยกทางหลวงชนบท นภ.4001 – บ้านหนองด้วง 1 แห่ง 1000000 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ลาดยาง AC  บริษัท ศรีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขทช.นภ./004/2563 3-เม.ย.-63 4-เม.ย.-63 2-มิ.ย.-63
5 งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นภ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2146 – บ้านอุบมุง 1 แห่ง 3500000 ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ลาดยาง หจก. โคร์ดเพ้นท์ ทราฟฟิค ขทช.นภ./005/2563 3-เม.ย.-63 4-เม.ย.-63 21-ก.ค.-63
6 งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นภ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 228 – บ้านดอนปอ 1 แห่ง 3500000 ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ลาดยาง บจก. อ.อวิกา ขทช.นภ./006/2563 7-เม.ย.-63 8-เม.ย.-63 21-ก.ค.-63
7 อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย นภ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228 – บ้านโนนสัง 1 แห่ง 1420000 อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ลาดยาง บจก. เกียรติศักดิ์ยูนิเวอร์แซล ขทช.นภ./007/2563 10-เม.ย.-63 11-เม.ย.-63 9-มิ.ย.-63
8 อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย นภ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 228 – บ้านวังลาน 1 แห่ง 1420000 อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ลาดยาง บจก. เกียรติศักดิ์ยูนิเวอร์แซล ขทช.นภ./008/2563 10-เม.ย.-63 11-เม.ย.-63 14-มิ.ย.-63
9 อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย นภ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 210 – บ้านทุ่งโปร่ง 1 แห่ง 820000 อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ลาดยาง บจก. เกียรติศักดิ์ยูนิเวอร์แซล ขทช.นภ./009/2563 10-เม.ย.-63 11-เม.ย.-63 4-มิ.ย.-63
10 อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย นภ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 228 – บ้านดอนปอ 1 แห่ง 1000000 อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ลาดยาง บจก. อ.อวิกา ขทช.นภ./010/2563 10-เม.ย.-63 11-เม.ย.-63 9-มิ.ย.-63
11 อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย นภ.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 228 – บ้านโนนม่วง 2 แห่ง 1900000 อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ลาดยาง บจก. อ.อวิกา ขทช.นภ./011/2563 10-เม.ย.-63 11-เม.ย.-63 9-ก.ค.-63
12 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 1 แห่ง 12200000 ก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ ลาดยาง AC  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรุ่งเรืองกรุ๊ป ขทช.นภ./012/2563 15-เม.ย.-63 16-เม.ย.-63 11-ธ.ค.-63
13 ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนากลาง แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 1 แห่ง 1295000 ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ ลาดยาง AC หจก. อุทัยรุ่งเรือง ขทช.นภ./013/2563 15-เม.ย.-63 16-เม.ย.-63 14-ก.ค.-63
14 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย นภ.6011 บ้านโนนสัง – บ้านโนนยาว 1 แห่ง 2000000 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ลาดยาง AC หจก. สารคามการไฟฟ้า ขทช.นภ./014/2563 15-เม.ย.-63 16-เม.ย.-63 29-มิ.ย.-63
15 อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย นภ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 210 – บ้านหินลับ 1 แห่ง 900000 อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ลาดยาง บจก. บรษัท เอ- ไลน์ ซัพพลาย จำกัด ขทช.นภ./015/2563 15-เม.ย.-63 16-เม.ย.-63 14-มิ.ย.-63
16 งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นภ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2146 – บ้านค้อ 1 แห่ง 260000 บำรุงรักษาและเพิ่มความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บจก. อ.อวิกา ขทช.นภ./016/2563 15-เม.ย.-63 16-เม.ย.-63 4-มิ.ย.-63
17 สาย อด.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2314 – บ้านห้วยเดื่อ (ตอนหนองบัวลำภู) 1 แห่ง 495000 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บจก. เค.เอ็น.วี.อินเตอร์เทรก จำกัด ขทช.นภ./021/2563 17-เม.ย.-63 18-เม.ย.-63 27-พ.ค.-63
18 สาย นภ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2420  – บ้านหนองบัวคำแสน 1 แห่ง 495000 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บจก. เค.เอ็น.วี.อินเตอร์เทรก จำกัด ขทช.นภ./022/2563 17-เม.ย.-63 18-เม.ย.-63 27-พ.ค.-63
19 สาย นภ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 – บ้านโนนงาม 1 แห่ง 495000 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บจก. เค.เอ็น.วี.อินเตอร์เทรก จำกัด ขทช.นภ./023/2563 17-เม.ย.-63 18-เม.ย.-63 27-พ.ค.-63
20 สาย นภ.5041 แยกทางหลวงชนบท นภ.4040  – บ้านนาไร่ 1 แห่ง 495000 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บจก. เค.เอ็น.วี.อินเตอร์เทรก จำกัด ขทช.นภ./024/2563 17-เม.ย.-63 18-เม.ย.-63 27-พ.ค.-63
21 สาย นภ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 210  – บ้านนาด้วง 1 แห่ง 495000 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บจก. เค.เอ็น.วี.อินเตอร์เทรก จำกัด ขทช.นภ./025/2563 17-เม.ย.-63 18-เม.ย.-63 27-พ.ค.-63
22 สาย นภ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2420 -บ.โนนสว่าง 1 แห่ง 490000 ปรับปรุงถนน หจก. เอส แอนด์ ซี แทรฟฟิค ขทช.นภ./026/2563 17-เม.ย.-63 18-เม.ย.-63 22-พ.ค.-63
23 สาย นภ.5025 แยกทางหลวงชนบท นภ.4001-บ.ห้วยยาง 1 แห่ง 490000 ปรับปรุงถนน หจก. เอส แอนด์ ซี แทรฟฟิค ขทช.นภ./027/2563 17-เม.ย.-63 18-เม.ย.-63 22-พ.ค.-63
24 สาย นภ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข2097-บ้านท่าลี่ 1 แห่ง 490000 ปรับปรุงถนน หจก. เอส แอนด์ ซี แทรฟฟิค ขทช.นภ./028/2563 17-เม.ย.-63 18-เม.ย.-63 22-พ.ค.-63
25 สาย นภ.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2352 – บ้านห้วยหันพัฒนา 1 แห่ง 490000 ปรับปรุงถนน หจก. เอส แอนด์ ซี แทรฟฟิค ขทช.นภ./029/2563 17-เม.ย.-63 18-เม.ย.-63 22-พ.ค.-63
26 สาย นภ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2133  – บ้านสร้างเสี่ยน 1 แห่ง 495000 ปรับปรุงถนน หจก. เอส หนึ่งหกแปด ขทช.นภ./030/2563 17-เม.ย.-63 18-เม.ย.-63 22-พ.ค.-63
27 สาย นภ.6011 บ้านโนนสัง – บ้านโนนยาว 1 แห่ง 490000 ปรับปรุงถนน หจก. เอส หนึ่งหกแปด ขทช.นภ./031/2563 17-เม.ย.-63 18-เม.ย.-63 22-พ.ค.-63
28 สาย นภ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 210  – บ้านหินลับ 1 แห่ง 490000 ปรับปรุงถนน หจก. เอส หนึ่งหกแปด ขทช.นภ./032/2563 17-เม.ย.-63 18-เม.ย.-63 22-พ.ค.-63
29 สาย นภ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 228  – บ้านวังลาน 1 แห่ง 495000 ปรับปรุงถนน หจก. เอส หนึ่งหกแปด ขทช.นภ./033/2563 17-เม.ย.-63 18-เม.ย.-63 22-พ.ค.-63
30 สะพานข้ามห้วยถ้ำเต่า 25 เมตร 4400000 สะพาน ลาดยาง AC หจก. แสงสว่างเกษตร ขทช.นภ./034/2563 20-เม.ย.-63 21-เม.ย.-63 7-ก.ย.-63
31 ถนนสาย บ.โนนสัง – บ.โนนยาว 1.325 กิโลเมตร 8000000 ถนน ลาดยาง AC หจก. ศรีกาญจนา ขทช.นภ./035/2563 20-เม.ย.-63 21-เม.ย.-63 18-ส.ค.-63
32 ถนนสายแยก ทล.228 – บ.สร้างเสี่ยน 2 กิโลเมตร 16500000 ถนน ลาดยาง หจก. ลิ้มชัยเจริญ ขทช.นภ./036/2563 20-เม.ย.-63 21-เม.ย.-63 28-ส.ค.-63
33 ถนนสายแยก ทล.228 – บ.โนนสัง 2.75 กิโลเมตร 14000000 ถนน ลาดยาง หจก. นากลางพัฒนา (1992) ขทช.นภ./037/2563 20-เม.ย.-63 21-เม.ย.-63 28-ส.ค.-63
34 งานบำรุงถนนสาย นภ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2420 – บ้านโนนสว่าง 1 แห่ง 15000000 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ลาดยาง หจก. ลิ้มชัยเจริญ ขทช.นภ./038/2563 28-เม.ย.-63 25-เม.ย.-63 26-ก.ย.-63
35 อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย นภ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2420 – บ้านหนองบัวคำแสน 1 แห่ง 1420000 อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ลาดยาง บจก. เอ็น-เทค เทรดดิ้ง 2014 จำกัด ขทช.นภ./039/2563 27-เม.ย.-63 28-เม.ย.-63 4-มิ.ย.-63
36 งานบำรุงถนนสาย นภ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2420 – บ้านหนองบัวคำแสน 1 แห่ง 4000000 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ลาดยาง หจก. รุ่งนภาเพิ่มพูลทรัพย์ ขทช.นภ./040/2563 27-เม.ย.-63 28-เม.ย.-63 26-มิ.ย.-63
37 งานบำรุงถนนสาย นภ.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 228 – บ้านโนนม่วง 1 แห่ง 9200000 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ลาดยาง หจก. ลิ้มชัยเจริญ ขทช.นภ./041/2563 27-เม.ย.-63 28-เม.ย.-63 5-ส.ค.-63
38 งานบำรุงถนนสาย นภ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 210 – บ้านทุ่งโปร่ง 1 แห่ง 9800000 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ลาดยาง หจก. ลิ้มชัยเจริญ ขทช.นภ./042/2563 27-เม.ย.-63 28-เม.ย.-63 15-ส.ค.-63
39 งานบำรุงถนนสาย นภ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 – บ้านโนนงาม 1 แห่ง 9900000 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ลาดยาง หจก. ลิ้มชัยเจริญ ขทช.นภ./043/2563 27-เม.ย.-63 28-เม.ย.-63 16-ก.ค.-63
40 งานบำรุงถนนสาย นภ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228 – บ้านโนนสัง 1 แห่ง 7000000 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ลาดยาง หจก. รุ่งนภาเพิ่มพูลทรัพย์ ขทช.นภ./044/2563 27-เม.ย.-63 28-เม.ย.-63 11-ก.ค.-63
41 งานบำรุงถนนสาย นภ.3038 ถนนผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู สาย ข 1 แห่ง 9950000 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ลาดยาง หจก. ที.วาย.ซี.2000 ขทช.นภ./045/2563 27-เม.ย.-63 28-เม.ย.-63 25-ส.ค.-63
42 งานบำรุงถนนสาย นภ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228 – บ้านโนนสัง 1 แห่ง 6000000 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ลาดยาง AC หจก. นากลางพัฒนา (1992) ขทช.นภ./046/2563 27-เม.ย.-63 28-เม.ย.-63 11-ก.ค.-63
43 งานบำรุงถนนสาย นภ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 228 – บ้านโนนสงวน 1 แห่ง 7500000 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ลาดยาง หจก. ที.วาย.ซี.2000 ขทช.นภ./047/2563 27-เม.ย.-63 28-เม.ย.-63 26-ก.ค.-63
44 งานบำรุงถนนสาย นภ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 – บ้านท่าลี่ (ตอนหนองบัวลำภู) 1 แห่ง 15000000 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ลาดยาง หจก. นากลางพัฒนา (1992) ขทช.นภ./048/2563 27-เม.ย.-63 28-เม.ย.-63 19-ก.ย.-63
45 งานบำรุงถนนสาย นภ.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 228 – บ้านโนนม่วง 1 แห่ง 12819000 ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ลาดยาง หจก. นากลางพัฒนา (1992) ขทช.นภ./049/2563 28-เม.ย.-63 28-เม.ย.-63 9-ก.ย.-63
46 ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย นภ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228 – บ้านโนนสัง 1 แห่ง 7000000 ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง ลาดยาง หจก. ที.วาย.ซี.2000 ขทช.นภ./050/2563 27-เม.ย.-63 28-เม.ย.-63 25-ส.ค.-63
47 ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย นภ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 228 – บ้านสร้างเสี่ยน 2 แห่ง 7000000 ขยายความกว้างสะพาน ลาดยาง หจก. สยามซีวิลซัพพลาย ขทช.นภ./051/2563 27-เม.ย.-63 28-เม.ย.-63 24-ต.ค.-63
48 ทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย นภ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2420 – บ้านหนองบัวคำแสน 1 แห่ง 8000000 ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อมผิว คสล. ลาดยาง AC หจก. ศรีกาญจนา ขทช.นภ./052/2563 27-เม.ย.-63 28-เม.ย.-63 25-ส.ค.-63
49 งานบำรุงถนนสาย นภ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 228 – บ้านวังลาน (ตอนหนองบัวลำภู) 1 แห่ง 13000000 ซ่อมสร้างผิวทางพอรัสแอสฟัลท์ ลาดยาง หจก. ทองตะวัน ขทช.นภ./059/2563 30-เม.ย.-63 1-พ.ค.-63 23-ส.ค.-63
50 งานบำรุงถนนสาย นภ.3037 ถนนผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู สาย ก 1 แห่ง 9950000 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling) ลาดยาง หจก. ทองตะวัน ขทช.นภ./060/2563 7-พ.ค.-63 8-พ.ค.-63 4-ก.ย.-63
Scroll Up Skip to content