Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์

รายชื่อนามานุเคราะห์

ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง ส่วน/กลุ่มงาน หมายเลขโทรศัพท์
นายนฤชิต  ชาตะบุตร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 08-9944-6559
นายเรืองยศ  โตหนึ่ง นายช่างโยธาอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ 09-3329-9563
นายสิริพงษ์  อินทรักษา นายช่างโยธาชำนาญงาน ส่วนวิชาการ 08-4694-0797
นายศุภกร  สาแก่งทราย นายช่างโยธาชำนาญงาน ส่วนปฏิบัติการ 09-5664-2936
นายเฉลิมชนม์  ลีสม นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนากลาง 08-7236-7866
นายชลอ  เกตุปาน นายช่างโยธาชำนาญงาน ส่วนปฏิบัติการ 08-9679-8226
ว่าที่ ร.ต.สืบศักดิ์  แสงทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ, ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ 08-9944-3928
นายประจักษ์  โชคบัญชา นายช่างโยธาชำนาญงาน ส่วนวิชาการ 08-7430-7337
นางสาวอัมภฤณส์  ยงขามป้อม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ส่วนอำนวยการ 09-4289-9317
นายปิยะวัฒน์  สีสุมัง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส่วนอำนวยการ 08-1601-7099
นายณัฐวุฒิ  นาแถมทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กลุ่มงานวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ 08-5643-3719
นางทวี  จันทร์นาง พนักงานพิมพ์ ระดับ 4 ส่วนอำนวยการ 08-6859-9477
นางชัชฎาภรณ์  พรมที พนักงานพิมพ์ ระดับ 4 ส่วนอำนวยการ 08-6240-3878
นางคำไข  ทาลุมพุก พนักงานพิมพ์ ระดับ 4 ส่วนอำนวยการ 08-4684-5252
นางอพินภรณ์  พ่อค้าช้าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) ส่วนอำนวยการ 08-7216-9898
นางฉันทนา  บุตรดี เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) ส่วนอำนวยการ 08-8128-2499
นางวิยดา  ศรีบุญมี เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) ส่วนอำนวยการ 08-6227-7989
นายสันติ  เหี้ยมเหิน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พร.) ส่วนปฏิบัติการ 09-5813-8480
นายสุรเดช  พรมขันธ์ นายช่างโยธา (พร.) ส่วนปฏิบัติการ 08-7224-7321
นายมนตรี  พันวินากุล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (พร.) ส่วนปฏิบัติการ 08-7218-6587
นายจรัญ  โพธิ์หล้า นายช่างโยธา (พร.) ส่วนปฏิบัติการ 09-4284-4701
นายพนัดชา  ภูริศรี นายช่างเครื่องกล (พร.) ส่วนปฏิบัติการ 09-3354-8305
นายสมภาร  นุวงศ์ศรี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (พร.) ส่วนปฏิบัติการ 08-1391-0646
นายวีรศักดิ์  กลางท่าไค่ นายช่างโยธา (พร.) หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนากลาง 09-1373-5346
Scroll Up Skip to content