Menu
home
>>
🚧วันที่ 9 มีนาคม 2565 🚧 แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ได้จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเคลื่อนที่ ถนนสาย นภ.4004 บริเวณหน้าหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนากลาง ร่วมบูรณาการ ปภ. ตร. ขส. อบต. อำเภอ. 👷🚧

อื่นๆ

🚧วันที่ 10 มีนาคม 2565 🚧 แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ได้จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเคลื่อนที่ ถนนสาย นภ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 210 – บ้านนาด้วงช่วง กม.ที่ 1+200 ร่วมบูรณาการ ปภ. ตร. ขส. อบต. อำเภอ. 👷🚧

🚧วันที่ 8 มีนาคม 2565 🚧 แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ได้จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเคลื่อนที่ ถนนสาย นภ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 228 (กม.ที่ 44+500) – บ้านวังลาน ร่วมบูรณาการ ปภ. ตร. ขส. อบต. อำเภอ. 👷🚧

🚧วันที่ 1 มีนาคม 2565 🚧 แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู เข้าปรับปรุงผิวจราจร(Service) ถนนสาย นภ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228 ดำเนินการช่วง กม.ที่ 8+500 บ้านห้วยหว่า เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 👷🚧

🚧วันที่ 1 มีนาคม 2565 🚧 แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู เข้าดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง(Safety) ถนนสาย นภ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 228 ช่วงดำเนินการ กม.ที่ 15+000 เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 👷🚧

🚧วันที่ 1 มีนาคม 2565 🚧 แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์(Scenic) ถนนสาย นภ.3038 ถนนผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู สาย ข. เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 👷🚧

Scroll Up Skip to content