Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน จ.พิษณุโลก เชื่อมสองตำบล ร่นระยะทาง 12 กิโลเมตร ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน จ.พิษณุโลก เชื่อมสองตำบล ร่นระยะทาง 12 กิโลเมตร ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งให้ขยายตัวอย่างมีระบบ เชื่อมโยงระหว่าง อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า แต่เดิมประชาชนที่ต้องการเดินทางจากตำบลงิ้วงามไปยังตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง ต้องเดินทางอ้อมเป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน ตำบลงิ้วงาม, วังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 12 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 140 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 เมตร ยาว 491 เมตร มีไหล่ทาง รวมถึง ได้ติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจรและวางท่อ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 33.29 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 89 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างพื้นสะพาน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ประมาณกลางปี 2565
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยร่นระยะทาง ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ทช.ยังได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนก่อสร้าง โดยได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดอีกด้วย

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ขานรับมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุมเข้มการตรวจวัดค่าควันดำยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ใช้ปฏิบัติงาน ร่วมบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ใน จ.สตูล คุมเข้มรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อลดผลกระทบต่อเส้นทางสัญจรและอำนวยความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมทาง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

Scroll Up Skip to content